Αύξηση κατά 3,4% και 10,0% αντίστοιχα, το έτος 2020 σε σχέση με το 2019 παρουσίασαν η συνολική παραγωγή και η αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών υδατοκαλλιέργειας. Αυξημένη είναι επίσης τόσο η ποσότητα όσο και η αξία της εκτροφής ψαριών, ενώ μείωση σημειώθηκε στην εκτροφή οστρακοειδών, υδρόβιων φυτών – φύκη καθώς και αυγοτάραχου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της έρευνας υδατοκαλλιεργειών που πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 133.168,2 τόνους συνολικής αξίας 558.808,1 χιλ. ευρώ, έναντι 128.783,7 τόνων συνολικής αξίας 508.141,2 χιλ. ευρώ το 2019 (Πίνακας 1).

Αναλυτικότερα, οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών, κατά βασική ομάδα σε σύνολο χώρας, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1 είναι οι εξής:

  • Ψάρια: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση κατά 7,6% και 10,8% αντίστοιχα, το έτος 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 εκτράφηκαν 112.914,7 τόνοι συνολικής αξίας 550.635,3 χιλ. ευρώ, έναντι 104.944 τόνων συνολικής αξίας 497.114,2 χιλ. ευρώ το 2019.
  • Οστρακοειδή και καρκινοειδή: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 15,1% και 29,0% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 20.119,9 τόνοι συνολικής αξίας 6.817,0 χιλ. ευρώ, έναντι 23.695,7 τόνων συνολικής αξίας 9.597,5 χιλ. ευρώ το 2019.
  • Υδρόβια Φυτά – Φύκη: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 6,9% και 4,1% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 132,5 τόνοι συνολικής αξίας 1.311,0 χιλ. ευρώ, έναντι 142,3 τόνων συνολικής αξίας 1.366,6 χιλ. ευρώ το 2019.
  • Αυγοτάραχο: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν μείωση κατά 30,9% και 28,8% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 1,2 τόνοι συνολικής αξίας 44,8 χιλ. ευρώ, έναντι 1,7 τόνων συνολικής αξίας 62,9 χιλ. ευρώ το 2019

Οι μεταβολές στην ποσότητα και στην αξία των εκτρεφόμενων – καλλιεργούμενων ειδών, κατά κατηγορία υδάτων, σε σύνολο χώρας, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 2 είναι οι εξής:

▪ Γλυκά ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση 0,7% και μείωση 2,0% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 2.440,9 τόνοι συνολικής αξίας 10.074,5 χιλ. ευρώ, έναντι 2.425,0 τόνων συνολικής αξίας 10.275,2 χιλ. ευρώ το 2019.

▪ Υφάλμυρα ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση 34,8% και 38,8% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 884,5 τόνοι συνολικής αξίας 2.727,2 χιλ. ευρώ, έναντι 656,1 τόνων συνολικής αξίας 1.964,7 χιλ. ευρώ το 2019.

▪ Θαλάσσια ύδατα: η ποσότητα και η αξία παρουσίασαν αύξηση 3,3% και 10,1% αντίστοιχα, το 2020 σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, το 2020 καλλιεργήθηκαν 129.843,1 τόνοι συνολικής αξίας 546.007,4 χιλ. ευρώ, έναντι 125.703,6 τόνων συνολικής αξίας 495.904,4 χιλ. ευρώ το 2019.

Παραγωγή γόνου από εκκολαπτήρια και εκτροφεία

Οι μεταβολές στην ποσότητα παραγωγής γόνου κατά είδος σε σύνολο χώρας, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 3 είναι οι εξής:

▪ Γενικό σύνολο: η ποσότητα του γόνου παρουσίασε μείωση 5,8% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο γόνος ανήλθε σε 390.625 χιλιάδες ιχθύδια το 2020 έναντι 414.851 χιλιάδων ιχθυδίων το 2019.

Ειδικότερα, στα κυριότερα εκτρεφόμενα – καλλιεργούμενα είδη υδατοκαλλιέργειας, η ποσότητα παραγωγής γόνου σε σύνολο χώρας, παρουσίασε:

▪ Λαβράκι: μείωση 7,6% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο γόνος για το λαβράκι ανήλθε σε 168.994 χιλιάδες ιχθύδια το 2020, έναντι 182.909 χιλιάδων ιχθυδίων το 2019.

▪ Τσιπούρα: μείωση 3,2% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο γόνος τσιπούρας ανήλθε σε 201.793 χιλιάδες ιχθύδια το 2020, έναντι 208.470 χιλιάδων ιχθυδίων το 2019.

▪ Πέστροφα: αύξηση 11,4% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο γόνος πέστροφας ανήλθε σε 6.789 χιλιάδες ιχθύδια το 2020, έναντι 6.094 χιλιάδων ιχθυδίων το 2019.

▪ Λοιπά ψάρια: μείωση 25,1% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο γόνος των λοιπών ψαριών ανήλθε σε 12.976 χιλιάδες ιχθύδια το 2020, έναντι 17.328 χιλιάδων ιχθυδίων το 2019.

Απασχολούμενοι, κατά είδος εργασιακής σχέσης

Οι μεταβολές στην ετήσια απασχόληση, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 4 είναι οι εξής:

▪ Στο γενικό σύνολο ο αριθμός των απασχολουμένων παρουσίασε αύξηση 1,5% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, το 2020 το γενικό σύνολο εργαζομένων ανήλθε σε 4.236 έναντι 4.173 εργαζομένων το 2019.

Ειδικότερα, οι μεταβολές κατά είδος εργασιακής σχέσης είναι:

▪ Το μόνιμο προσωπικό παρουσίασε αύξηση 3,9% το 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020, το μόνιμο προσωπικό ανήλθε σε 3.831 εργαζόμενους έναντι 3.687 εργαζομένων το 2019.

▪ Το έκτακτο προσωπικό παρουσίασε μείωση 16,7% το 2020 σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, το 2020 το έκτακτο προσωπικό ανήλθε σε 405 εργαζόμενους έναντι 486 εργαζομένων το 2019.

Πηγή: in.gr