Μέχρι σήμερα 28 Ιουνίου 2023 στις 13.00 μπορούν να υποβληθούν στην τεχνική υποστήριξη του ΠΣΚΕ αιτήματα αποριστικοποίησης για τα σχέδια βελτίωσης.

Σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, αιτήσεις στήριξης που έχουν αποριστικοποιηθεί θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και απαιτείται εκ νέου οριστικοποίηση.

Δεδομένου ότι η επιλεξιμότητα των επενδυτικών δαπανών ξεκινά μετά την οριστικοποίηση των αιτήσεων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο εξόφλησης των δαπανών καθώς πλέον δεν είναι επιλέξιμη η καταβολή μετρητών απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε είδους δαπάνη για την οποία έχει εκδοθεί νόμιμο φορολογικό στοιχείο καθαρής αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων ευρώ προ ΦΠΑ, μπορεί να εξοφλείται μόνο με α) τη μεταφορά των ποσών από τον λογαριασμό του δικαιούχου προς εκείνον του προμηθευτή, β) την έκδοση και παράδοση επιταγών του λογαριασμού του δικαιούχου, σε προμηθευτή και η εξόφληση τους μέσω τραπέζης και γ) την αποδοχή από τον δικαιούχο συναλλαγματικών έκδοσης του προμηθευτή, και η εξόφληση τους στην τράπεζα με χρέωση του λογαριασμού του δικαιούχου.

Τέλος σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι προκαταβολές πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της οριστικής υποβολής της αίτησης στήριξης (δηλαδή πριν την ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών του δικαιούχου) γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι

α) πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης και

β) δεν υπερβαίνουν το 15% της συνολικής δαπάνης του επενδυτικού αγαθού, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πηγή: in.gr