Με στόχο την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση παράλληλα με την ενίσχυση της βιοποικιλότητας θα εφαρμοστεί η παρέμβαση «Εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών φυτοκάλυψης, με παράλληλη ενίσχυση της βιοποικιλότητας», που εντάσσεται στα οικολογικά σχήματα.

Σε ότι αφορά στις μόνιμες καλλιέργειες η παρέμβαση αφορά σε σπορά ειδών που οι καλλιέργειες τους δεν θα προορίζονται για παραγωγή και φυτών που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα ή έντομα-επικονιαστές εντός ή/και  περιμετρικά των μονίμων καλλιεργειών.

Όταν η παρέμβαση εφαρμόζεται σε αροτραίες καλλιέργειες αφορά στην εφαρμογή πρακτικών φυτοκάλυψης με σπορά επίσπορων καλλιεργειών, σπορά ποωδών γρασιδιών, σπορά ειδών με στόχο τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος (π.χ.ψυχανθή), και με  σπορά φυτικών ειδών που λειτουργούν ως ξενιστές επικονιαστών και ωφελίμων οργανισμών. Οι  καλλιέργειες αυτές δεν θα έχουν σκοπό την παραγωγή.

Να σημειωθεί ότι η παρέμβαση εφαρμόζεται στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με μόνιμες ή/και αροτραίες καλλιέργειες.

Τα ποσά ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης στις μόνιμες καλλιέργειες ανέρχεται σε 10 ευρώ/στρέμμα, στις αρόσιμες καλλιέργειες η ενίσχυση ανέρχεται σε 5 ευρώ/στρέμμα για τη σπορά επίσπορων  καλλιεργειών, σπορά ποωδών γρασιδιών και σπορά αζωτοδεσμευτικών ειδών (π.χ. ψυχανθών).

Τόσο στις μόνιμες, όσο και στις αρόσιμες καλλιέργειες όταν η εκμετάλλευση εφαρμόζει πρακτικές  φυτοκάλυψης με φυτά ξενιστές επικονιαστών ή/και ωφελίμων παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση 5 ευρώ/ στρέμμα.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις των παραγωγών

Δικαιούχοι για την παρέμβαση είναι ενεργοί γεωργοί ή  ομάδες ενεργών γεωργών, που κατέχουν αγροτεμάχια με μόνιμες ή/και αροτραίες καλλιέργειες και η δέσμευση τους έγκειται στην εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών  φυτοκάλυψης.

Σε ότι αφορά στις μόνιμες καλλιέργειες η παρέμβαση αφορά σε:

  • σπορά εντός των μονίμων καλλιεργειών, και ενδιαμέσως των δένδρων ή πρέμνων, ειδών που οι καλλιέργειες τους δεν προορίζονται για παραγωγή, φυτών που προσελκύουν ωφέλιμα έντομα/οργανισμούς ή έντομα-επικονιαστές ή/και ειδών με στόχο την προστασία από τη διάβρωση, τη διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος τη μείωση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων μέσω της μερικής κάλυψης των αναγκών των καλλιεργειών σε θρεπτικά δια της χλωρής λίπανσης (π.χ.ψυχανθή), ή
  • στη δημιουργία λωρίδων, πλάτους τουλάχιστον 1,5 μέτρου, άγριας ζωής και εμπλουτισμού αυτών ή των υπαρχουσών με τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και θάμνων που δεν προορίζονται για παραγωγή ιδίως φυτών ξενιστών ωφελίμων ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτεμαχίων με μόνιμες φυτείες. Στις ζώνες αυτές δεν επιτρέπεται η χρήση συνθετικών λιπασμάτων.

Όταν η παρέμβαση εφαρμόζεται σε αροτραίες καλλιέργειες αφορά στην εφαρμογή πρακτικών φυτοκάλυψης με μη παραγωγική κατεύθυνση μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

  • επίσπορων καλλιεργειών,
  • σπορά ποωδών γρασιδιών,
  • σπορά ειδών (π.χ.ψυχανθών), με στόχο την διατήρηση ή/και αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος και τη μείωση της χρήσης συνθετικών λιπασμάτων μέσω της  μερικής κάλυψης των αναγκών της κύριας καλλιέργειας σε θρεπτικά δια της χλωρής  λίπανσης,
  • σπορά φυτικών ειδών που λειτουργούν ως ξενιστές επικονιαστών και ωφελίμων  οργανισμών.

Στις καλλιέργειες φυτοκάλυψης δεν επιτρέπεται η χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Στις καλλιέργειες με ικανότητες δέσμευσης του αζώτου (ψυχανθή), περιλαμβάνονται φυτά  των ακόλουθων γενών και ειδών: Medicagosativa (Μηδική) Phaseolusspp. (Φασόλια) Vignaspp. (Μαυρομάτικα κ.α.) Lotuscorniculatus (Λωτός) Cicerspp. (Ρεβύθια) Trifoliumspp. (Τριφύλλια) Viciafaba (Βρώσιμα κουκιά). Lensculinaris (Φακές) Lupinusspp. (Λούπινα) Pisumspp. (Μπιζέλια) Viciaspp. (Βίκοςκ.α.).

Στις περιπτώσεις της γειτνίασης με υδάτινα σώματα και εφαρμογής του ΚΓΠΚ 4, οι εκμεταλλεύσεις που συμμετέχουν στη παρούσα παρέμβαση θα πρέπει να εμπλουτίζουν την υποχρεωτική ζώνη ανάσχεσης των 3 μέτρων με τη φύτευση φυτών που προσελκύουν έντομα- επικονιαστές ή/και ωφέλιμους οργανισμούς, με παράλληλη συμμόρφωση στην υποχρέωση μη εφαρμογής  θρεπτικών και φυτοπροστατευτικών.

Πηγή: in.gr