Επενδυτικό clawback 250 εκατ. ευρώ συνολικά για τα έτη 2022 έως και 2024 προβλέπεται με κοινή υπουργική απόφαση για τις φαρμακευτικές που διεξάγουν προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης ή προχωρούν σε επενδύσεις ενίσχυσης της παραγωγής τους, νέες δραστηριότητες, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις κλπ.

Οι φαρμακευτικές μπορούν να συμψηφίζουν επενδύσεις τους με το clawback που καλούνται να καταβάλουν σε ετήσια βάση για τις παραπάνω χρονιές, με τα ποσά του συμψηφισμού να διαμορφώνονται ως εξής:

  • για την περίοδο 01.10.2021-30.06.2022, ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ – η εκταμίευση θα γίνει το 2022
  • για την περίοδο 01.07.2022-31.12.2022 ανέρχεται σε 75 εκατ. ευρώ – η εκταμίευση θα γίνει το 2023
  • για την περίοδο 01.01.2023-31.12.2023 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ – η εκταμίευση θα γίνει το 2024.

Δαπάνες που επιλέγονται

Οι δαπάνες που μπορούν να συμψηφιστούν αφορούν αμοιβές προσωπικού, αποσβέσεις αγοράς ή leasing μηχανολογικού εξοπλισμού, υποδομής, εξαρτήματα, εγκαταστάσεις και πρόσθετα κόστη εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής κλίμακας για δοκιμές, δαπάνες αγοράς, κατασκευής, ανέγερσης κτιρίων εγκαταστάσεων, ανάθεση τμήματος της έρευνας σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς κλπ.

Ιδίως για την έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, αφορά ενέργειες που πραγματοποιούνται προκειμένου να τεθεί σε κυκλοφορία ένα φαρμακευτικό προϊόν είτε με νέες φαρμακοτεχνικές μορφές, είτε για ανάπτυξη πρώτης ύλης, κλινικές μελέτες φάσεων 1,2,3, φαρμακοκινητικής, φαρμακοδυναμικής βιοισοδυναμίας, σταθερότητας, με τήρηση της προβλεπόμενης νομοθεσίας, από φορέα με τη σχετική πιστοποίηση του ΕΟΦ. Αφορά επίσης δοκιμαστικές παρτίδες, νέες τεχνολογίες, μελέτες σκοπιμότητας, συστήματα πληροφορικής, αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληροφοριών.

Εξαιρέσεις

Η απόφαση δεν εφαρμόζεται για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις με επιλέξιμες δαπάνες 100 εκατ. και πάνω, ή για ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη εάν το έργο αφορά:

  1. Βιομηχανική έρευνα 20 εκατ. ευρώ και πάνω ανά επιχείρηση και έργο,
  2. Πειραματική ανάπτυξη 15 εκατ. ευρώ και πάνω ανά επιχείρηση και έργο,
  3. Ενισχύσεις για μελέτες σκοπιμότητας για προετοιμασία ερευνητικών δραστηριοτήτων από 7,5 εκ. ευρώ και πάνω ανά μελέτη.

Προθεσμίες υποβολής

Τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών και συμψηφισμού έργων έρευνας και ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων για τα οποία οι δικαιούχοι έχουν αιτηθεί ενίσχυσης, υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης:

  • για την περίοδο 01.10.2021-30.06.2022 η υποβολή των αιτήσεων πιστοποίησης δαπανών και συμψηφισμού από τις εταιρείες έως 31.10.2022.
  • για την περίοδο 01.07.2022-31.12.2022 η υποβολή των αιτήσεων πιστοποίησης δαπανών και συμψηφισμού από τις εταιρείες έως 31.03.2023.
  • για την περίοδο 01.01.2023-31.12.2023 η υποβολή των αιτήσεων πιστοποίησης δαπανών και συμψηφισμού από τις εταιρείες έως 31.03.2024.

Πηγή: in.gr