Χρήζει εξειδίκευσης και βελτίωσης η εθνική νομοθεσία για την τηλεργασία εκτιμά η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).

Η Ο.Κ.Ε. με Γνώμη Πρωτοβουλίας της εκτιμά ότι «ο μέχρι σήμερα χαμηλός βαθμός χρήσης της τηλεργασίας είχε σαν αποτέλεσμα πολλά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της και χρήζουν νομοθετικών ή άλλων ρυθμίσεων να μην έχουν αντιμετωπισθεί.»

» Σήμερα η ελληνική κοινωνία και οικονομία καλείται να αντιδράσει άμεσα στις επιπτώσεις από την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, γεγονός που επιβάλλει μεταξύ άλλων και την αξιοποίηση της τηλεργασίας. Ο προβληματισμός αυτός είναι διάχυτος και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απασχολεί τους κοινωνικούς εταίρους με προοπτική την επανεξέταση και εξειδίκευση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Πλαίσιο του 2002».

Ποια σημεία χρήζουν εξειδίκευσης

Σε αυτές τις συνθήκες η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) «με τη Γνώμη Πρωτοβουλίας του Ιουλίου 2020, μετά από επισκόπηση των νομικών και οικονομικών παραμέτρων που συναρτώνται με την τηλεργασία και τη ρύθμισή της στην Ελλάδα, αλλά και σχετικών μελετών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και ευρωπαϊκών φορέων, εκτιμά ότι η εθνική νομοθεσία χρήζει εξειδίκευσης και βελτίωσης, ιδίως, στα ακόλουθα κρίσιμα ζητήματα:

της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας του τηλεργαζομένου,

της έννοιας της τηλετοιμότητας και της αμοιβής των τηλεργαζομένων ενόψει αυτής,

της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των τηλεργαζομένων,

της τήρησης των ορίων του χρόνου εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την οργάνωση του χρόνου εργασίας των τηλεργαζομένων και των ορίων υπέρβασης αυτού (εντός των θεσμοθετημένων ορίων του νόμου σε συνδυασμό με την αναγκαία ευελιξία που αυτή η μορφή εργασίας απαιτεί),

της ίσης μεταχείρισης και των δικαιωμάτων συμμετοχής του τηλεργαζομένου σε συλλογικά όργανα και διαδικασίες,

της ίσης μεταχείρισης του τηλεργαζομένου στην επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη,

της πρόβλεψης για την αντιστοίχιση του τηλεργαζομένου με συγκρίσιμο εργαζόμενο της επιχείρησης,

των ζητημάτων ασφάλισης των τηλεργαζομένων και των εν γένει φορολογικών ζητημάτων που άπτονται της τηλεργασίας, καθώς και

των ζητημάτων της επαγγελματικής ασθένειας και του εργατικού ατυχήματος κατά την τηλεργασία, αλλά και τις πιο ιδιόμορφες μορφές κατ’ οίκον και κινητής εργασίας με αυτοτελή ρύθμιση, τόσο σε επίπεδο εργατικού, όσο και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.»

Γράψτε το σχόλιό σας

Πηγή: in.gr