Με το ποσό των 7 ευρώ/στρέμμα για τις αροτραίες και τις μόνιμες καλλιέργειες θα ενισχυθούν οι παραγωγοί που θα ενταχθούν στην «πράσινη» δράση για τη «Χρήση γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών», των οικολογικών σχημάτων της νέας ΚΑΠ.

Ανάμεσα στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι αγρότες είναι να πραγματοποιούν το σύνολο των ψεκασμών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων του έτους της αίτησης ενίσχυσης, μέσω της χρήσης τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας.

Οι τεχνολογίες

Η γεωργία ακρίβειας χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες όπως είναι το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (Global Positioning System), τα γεωγραφικά  συστήματα πληροφοριών (Geographical Information  Systems), οι αισθητήρες μέτρησης της παραγωγής, η  εφαρμογή εισροών με μεταβλητό ρυθμό, προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα της εκμετάλλευσης και να καταστεί πιο αποδοτική η διαχείριση των εισροών.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι εφαρμογής εισροών φυτοπροστασίας με μεταβλητές δόσεις: με χρήση χαρτών (map  based VRA) και με χρήση αισθητήρων (sensor based VRA).

Η εφαρμογή εισροών με μεταβλητές δόσεις με χρήση χαρτών προσαρμόζει τη δόση της εισροής με βάση την  πληροφορία που παίρνει από ένα χάρτη. Έτσι όταν το ψεκαστικό φτάσει στις συντεταγμένες του χάρτη που βρίσκει με τη χρήση GPS και πρέπει να αλλάξει τη ρύθμιση,  την αλλάζει αυτόματα. Τέτοια συστήματα είναι αυτά που  καταγράφουν το περίγραμμα του αγρού και το μέγεθος  των προσβολών και καθορίζουν θέσεις με περισσότερα  ή λιγότερες ανάγκες σε εισροές, όπως χάρτες εδαφικών  χαρακτηριστικών.

Η εφαρμογή εισροών με μεταβλητές δόσεις με χρήση  αισθητήρων χρησιμοποιεί δεδομένα από αισθητήρες  που δουλεύουν σε πραγματικό χρόνο. Οι αισθητήρες  αυτοί παίρνουν δεδομένα που αφορούν εδαφικές ιδιότητες ή χαρακτηριστικά της καλλιέργειας καθώς το μηχάνημα προχωράει στον αγρό. Στη συνέχεια, το σύστημα  ελέγχου χρησιμοποιεί αυτόματα τα δεδομένα από τους  αισθητήρες για να προσαρμόσει τις εισροές φυτοπροστασίας στις ανάγκες των καλλιεργειών. Οι αισθητήρες πρέπει να παρέχουν συνεχώς δεδομένα στον ελεγκτή έτσι ώστε οι εισροές να διαφοροποιούνται σε μικρές  επιφάνειες του αγρού. Αυτή η μέθοδος δεν απαιτεί την ύπαρξη GPS. Εφόσον υπάρχει GPS, τα δεδομένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την παραγωγή χαρτών.

Οι δεσμεύσεις των παραγωγών

Να κάνουν χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας  κατά την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω ψεκασμού, δεσμεύονται οι παραγωγοί που θα ενταχθούν στην δράση αυτή, οι οποίες εμπίπτουν σε μία  από τις παρακάτων κατηγορίες:

Ψεκαστικά μηχανήματα μεταβλητής δόσης ή σετ  ψεκαστικών μηχανημάτων μεταβλητής δόσης. Στην  περίπτωση του σετ, αυτό αποτελείται από μια ομάδα  εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα συμβατικό ψεκαστήρα προκειμένου να εφαρμοστεί ο ψεκασμός γεωργίας ακριβείας. Ο παραπάνω εξοπλισμός αποτελείται από:

  • μικροελεγκτή που λαμβάνει πληροφορίες και προσαρμόζει ανάλογα τις δόσεις του φυτοφάρμακου,
  • αισθητήρες που ανιχνεύουν άμεσα τις ανάγκες καλλιέργειας για τις δόσεις ψεκασμού,
  • μικροϋπολογιστή αγρού για τον υπολογισμό των δόσεων που πρέπει να εφαρμοστούν για τις ειδικές ανάγκες  του αγροτεμαχίου (μέσω αισθητήρων ή πληροφοριών βασισμένων σε προδιαγεγραμμένους χάρτες) ή για την  περίπτωση του σετ, υπολογιστής αγρού που στέλνει δεδομένα στον μικροελεγκτή με βάση τους προδιαγεγραμμένους χάρτες,
  • ακροφύσια μεταβαλλόμενης ροής ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενα,
  • συστήματα μεταβολής του ψεκαζόμενου όγκου,
  • μονάδα GPS.

Ψεκαστικά οπωρώνων με συστήματα ανίχνευσης της κόμης ή σετ ανίχνευσης της κόμης, τα οποία διαθέτουν αισθητήρες (συνήθως υπερήχων ή λέιζερ) που σαρώνουν το περιβάλλον δεξιά και αριστερά του ψεκαστικού και ανιχνεύουν τα σημεία στα οποία υπάρχουν  δένδρα ώστε στα ενδιάμεσα κενά, ένας μικρο-ελεγκτής να δίνει εντολή διακοπής του ψεκασμού.

Στην περίπτωση σετ, στο κύκλωμα του ψεκαστικού ενός συμβατικού νεφελοψεκαστήρα προσαρμόζεται κατάλληλο συστήματα για έλεγχο της ροής.

Ψεκαστικά μηχανήματα με ηλεκτροστατική φόρτιση ή σύστημα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων. Η τεχνολογία αυτή φορτίζει αρνητικά τις σταγόνες ψεκασμού μέσω ενός ηλεκτροδίου στο άκρο κ ακροφυσίου. Στην περίπτωση του συστήματος, αυτό  προσαρμόζεται πάνω σε συμβατικό ψεκαστικό μηχανήματα και οι σταγόνες ψεκασμού φορτίζονται αρνητικά  μέσω στεφάνης ιονισμού μετά την έξοδό τους από τα ακροφύσια.

Επίσης, οι παραγωγοί δεσμεύονται να διατηρούν στον περιβαλλοντικό φάκελο τα φορολογικά παραστατικά  αγοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού ή τα παραστατικά της παροχής υπηρεσίας σε περίπτωση παροχής υπηρεσίας από τρίτον καθώς και τον κατάλογο του εξοπλισμού (προσπέκτους), από τα οποία τεκμηριώνεται η τεχνολογία της γεωργίας ακριβείας, που  χρησιμοποιήθηκε κατά την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσω ψεκασμού.

Πηγή: in.gr