Την ποιότητα των ελληνικών γεωργικών εδαφών, μέσω εδαφολογικών μετρήσεων και αναλύσεων παρακολουθεί μελέτη, της οποίας το φυσικό αντικείμενο τροποποιείται με απόφαση του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημ. Παπαγιαννίδη.

Μέσω της μελέτης θα συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της εκτίμησης της καθαρής επίπτωσης των μέτρων του ΠΑΑ στη μεταβολή των εδαφολογικών παραμέτρων.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου και για την περίοδο 2020 -2023 θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση της κατάστασης της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών εδαφών και συγκεκριμένα, θα βελτιωθεί η χωρική βάση δεδομένων των εδαφολογικών παραμέτρων με:

• ανάπτυξη ενιαίας γεωβάσης και μετάπτωση όλων των ψηφιοποιημένων δεδομένων του Εδαφολογικού Χάρτη της χώρας που προέρχονται από τις μελέτες του πρώην ΕΘΙΑΓΕ

• συνδυασμό των γεωχωρικών εδαφολογικών δεδομένων των διαφορετικών πηγών προέλευσης, δεδομένου ότι έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικές κλίμακες απογραφής και με χρήση διαφορετικών συστημάτων χαρτογράφησης και ταξινόμησης εδαφών.

Με βάση την επικαιροποιημένη χωρική πληροφορία, θα πραγματοποιηθούν λεπτομερείς αναλύσεις σε επιλεγμένες περιοχές που θα περιλαμβάνουν γεωργικά εδάφη με διαφορετικές εδαφικές, τοπογραφικές και κλιματικές συνθήκες υποκείμενα σε διαφορετικές καλλιεργητικές τεχνικές.

Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο αγροτεμάχια που συμμετέχουν σε μέτρα του ΠΑΑ, που σχετίζονται με την ποιότητα του εδάφους, όσο και σε αντίστοιχα στα οποία δεν εφαρμόζονται μέτρα του ΠΑΑ. Ειδικές αναλύσεις θα πραγματοποιηθούν για το βαθμό διάβρωσης των εδαφών και την οργανική ουσία με παρατηρήσεις των θέσεων απώλειας εδαφικού υλικού και μέτρηση της περιεκτικότητας σε οργανικό άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων βιολογικών αναλύσεων εδάφους, σε δειγματοληψίες βάθους 0 – 60 εκ. στον αγρό.

Οι αναλύσεις θα κατανεμηθούν χρονικά ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η εξέλιξη της κατάστασης. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των καλλιεργητικών τεχνικών αλλά και συμμετοχής ή όχι σε μέτρα του ΠΑΑ που σχετίζονται με την ποιότητα του εδάφους.

Πηγή: in.gr