Δέκα χρόνια πριν δεν θα περνούσε εύκολα από το μυαλό των χιλιάδων χειριστών του προγράμματος Δι@ύγεια, δηλαδή όλων εκείνων που ήταν επιφορτισμένοι με την ευθύνη της ανάρτησης στο διαδίκτυο, μέσω του κεντρικού ιστότοπου https://diavgeia.gov.gr,  αποφάσεων των κυβερνητικών οργάνων και της διοίκησης, ότι μια μελλοντική κυβέρνηση θα επέλεγε να συμπεριλάβει μεταξύ των αλλαγών για τη υπηρεσιών νέας γενιάς και την «δημιουργία προσωπικού λογαριασμού πολιτών και επιχειρήσεων με την υλοποίηση εργαλείων προώθησης ενημερώσεων και αποφάσεων στον τομέα ενδιαφέροντος τους». Πιο συγκεκριμένα, στην Δι@ύγεια No 2, όπως επισημαίνουν στελέχη της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ Α.Ε), θα είναι απείρως βελτιωμένα τα συμμετοχικά χαρακτηριστικά του συστήματος με την διάθεση λειτουργιών όπως ο σχολιασμός (moderated) και η ενημέρωση των φορέων με τα σχόλια των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Η καθιέρωση, δίχως άλλο, μιας προσωποποιημένης εξυπηρέτησης πολιτών – επιχειρήσεων θα επιτρέπει :

  • Την υποβολή προκαθορισμένων ερωτημάτων από πολίτες – επιχειρήσεις και αυτόματη ενημέρωση τους για αποφάσεις που εμπίπτουν στα κριτήρια που έχουν τεθεί (για εγγεγραμμένους χρήστες).
  • τον καθορισμό πράξεων τις οποίες εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να σημάνουν και να «ακολουθούν». Σε ενδεχόμενες αλλαγές των πράξεων αυτών (π.χ. ορθή επανάληψη) , το σύστημα θα ενημερώνει τους χρήστες για την αλλαγή.
  • Δυνατότητα υποβολής σχολίων σε αναρτημένες πράξεις από εγγεγραμμένους χρήστες. Στα σχόλια δεν θα υπάρχει πρόσβαση από άλλους χρήστες. Στα σχόλια θα έχουν πρόσβαση μόνο στελέχη του φορέα που αναρτούν την πράξη και θα υπάρχουν καθορισμένες πολιτικές χρήσης οι οποίες εάν δεν ακολουθούνται θα υπάρχει η δυνατότητα αποκλεισμού του εγγεγραμμένου χρήστη.

Αλλά, για να «τρέξουμε» για λίγο το χρόνο πίσω. Το Πρόγραμμα Διαύγεια ή Πρόγραμμα Δι@ύγεια δημιουργήθηκε με το νόμο 3861/2010 και αποσκοπούσε στη ενίσχυση της διαφάνειας μέσα από την υποχρεωτική ανάρτηση των αποφάσεων  της κυβέρνησης και της κεντρικής διοίκησης, των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των Ανεξάρτητων  Αρχών αλλά και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

H ανάρτηση και ο μοναδικός αριθμός

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επισημανθεί και το γεγονός ότι οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί. Ο ΑΔΑ που παράγεται αλγοριθμικά με βάση την ημερομηνία καταχώρισης, το φορέα έκδοσης και τον αύξοντα αριθμό πράξης του φορέα, εγγράφεται αυτόματα σε κάθε σελίδα του εγγράφου που αναρτάται. Είναι η ταυτότητα της κάθε αναρτημένης πράξης και την ακολουθεί εφεξής. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ΑΔΑ για μια πράξη και όταν μια πράξη για κάποιο λόγο ακυρώνεται ο ΑΔΑ της παραμένει ανενεργός. Με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4210/2013 στο πρόγραμμα Διαύγεια αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

Ο σχετικός διαγωνισμός για την Δι@ύγεια Νο 2 θα επαναπροκηρυχθεί το αμέσως προσεχές διάστημα και θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν καταθέτοντας τις προσφορές τους.

Σε κάθε περίπτωση, η Δι@ύγεια Νο 2 βρίσκεται στη πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΚτΠ Α.Ε, που είναι ο εκτελεστικό του βραχίονας.

Με τη υλοποίηση ης αναβάθμισης του συστήματος Διαύγεια επιδιώκεται:

  • Η Σταδιακή μετατροπή της Διαύγεια σε κεντρικό αποθετήριο δημόσιων εγγράφων: διεύρυνση των τύπων αποφάσεων που διατηρούνται στην πλατφόρμα της Διαύγειας, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα η ηλεκτρονική διακίνησή των εγγράφων από φορέα σε φορέα (βάσει του ΑΔΑ) θα οδηγήσει σε περιορισμό του χαρτιού και σε οικονομίες κλίμακος σε όλο το φάσμα των διοικητικών διαδικασιών.
  • Ανοικτά Δεδομένα: επέκταση του διαθέσιμου τρόπου επικοινωνίας με τρίτα συστήματα με την προσθήκη περιγραφικών δεδομένων που αναρτώνται αυτόματα από αυτά. Η ανάπτυξη και διάθεση υποσυστήματος αναζήτησης για επιχειρήσεις / πολίτες μέσω προσωποποιημένης πρόσβασης ενισχύει την ανοικτότητα των δεδομένων που η Διαύγεια αντλεί από επιμέρους φορείς. Τα αποτελέσματα αναζήτησης οπτικοποιούνται συμβάλλοντας περαιτέρω στο σκέλος της διάθεσης της δημόσιας πληροφορίας προς όλους.
  • Εποπτεία Λειτουργίας και ενίσχυση Πληροφόρησης: ενισχύεται ο ρόλος του Φορέα Λειτουργίας (κεντρικά) με την διάθεση διευρυμένων στατιστικών χρήσης, την ανάπτυξη υποσυστήματος παρακολούθησης όγκου συναλλαγών, τον εκσυγχρονισμό επιμέρους λειτουργιών όπως η διαχείριση των οργανογραμμάτων φορέων. Η ανάπτυξη υποσυστήματος ανάκαμψης από καταστροφή περιλαμβάνεται στα εργαλεία που θα ενισχύσουν την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος.
  • Πολίτες – Επιχειρήσεις: προβλέπεται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού πολιτών και επιχειρήσεων με την υλοποίηση εργαλείων προώθησης ενημερώσεων και αποφάσεων στον τομέα ενδιαφέροντος τους. Βελτιώνονται τα συμμετοχικά χαρακτηριστικά του συστήματος με την διάθεση λειτουργιών όπως ο σχολιασμός (moderated) και η ενημέρωση των φορέων με τα σχόλια των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Παράλληλα  προωθείται η χρήση τεχνολογιών αιχμής (state of the art) τόσο για τα σύνολα δεδομένων όσο και για τη διαδικτυακή πύλη και τις παρεχόμενες λειτουργίες της. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

●     Προηγμένες τεχνικές ευρετηρίασης και αναζήτησης πληροφορίας σε μεγάλο όγκο δεδομένων

●     Τεχνικές shardind και auto scaling για την διαχείριση υψηλής προσβασιμότητας

●     Μηχανισμοί ελέγχου συμβατότητας με την οδηγία GDPR για τα σύνολα δεδομένων

●     Μηχανισμοί παραγωγής συνόλων δεδομένων από σύνολα δεδομένων (production of open data)

Σε κάθε περίπτωση, το έργο για την Δι@ύγεια Νο2, όπως επισημαίνουν κύκλοι του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «θα συμβάλλει στη στρατηγική για την αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα οι οποίοι διαθέτουν ανοικτά για χρήση και επαναχρησιμοποίηση τα δημόσια δεδομένα κυριότητάς τους, προβάλλουν το έργο τους, αποκτούν ψηφιακές δεξιότητες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην προώθηση της διαφάνειας».

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο

Πηγή: in.gr