Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ν. Ταγαρά, παρατείνεται η υποβολή σχεδίων αστικής προσβασιμότητας των Δήμων.

Η προθεσμία της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), που αφορά στην υποχρεωτική εκπόνηση προγραμμάτων καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων [«Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.)], παρατείνεται από τη λήξη της και για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι και την 31.12.2023.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Πηγή: in.gr